เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

Social Network
สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารและการบริหารต่างๆ ของหน่วยงาน
ให้มีการได้รับบริการที่รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนในพื้นที่...
"องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี"

⇒ ระบบ Facebook fanpage หน่วย      งาน
    » หน่วยงานได้มีการสร้าง                     facebook fanpage เพื่อเป็น           อีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่           ประชาสัมพันธ์ ข่าว                         กิจกรรมหน่วยงาน ข่าวประกาศ           ต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้               ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่าง         รวดเร็วและสามารถติดต่อ                 สอบถามโดยมีเจ้า                           หน้าที่ออนไลน์คอยให้คำปรึกษา         และติดต่อสอบถามเรื่องต่างๆ ได้         อย่างรวดเร็วและเข้าถึงข้อมูล...

facebook page
ชื่อ "องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี"
qr code facebook fanpage nikhonsongkrorlocalคลิ๊กที่ลิงค์หรือสแกนที่ QR-Code
Link:https://www.facebook.com/somyiumlocal/

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

blackground somyiumlocal