เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 

o1

นายปรีชา สุทธิจักร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

 

o2

นายพิษณุ วรรณวิเศษ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

oo

ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 

o4

พันจ่าเอกปณิธาน บุสดี
นักทรัพยากรบุคคล

o5

น.ส.ขนิษฐา บัวบกหวาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

o6

นายพัชรพงษ์ ผิวแดง
นักวิชาการศึกษา

o8

น.ส.บุษกร จ้ายหนองบัว
นิติกร
ปฏิบัติการ

 

o8

นายวีรวัฒน์ ไชยงค์
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ

o11

จ่าเอกชุมพล เจริญ

เจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

o7

จ่าสิบเอกบัญชา ขันสาคร
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

o8

น.ส.มิรินทร์ ปักสังคะเนย์
เจ้าพนักงานธุรการ

o10

นางอนงค์ มหาชาติ
ครู

o9

นางกุญชร ดรดี
ครู

 o12

นางกุญชร ดรดี
ครู

o13

น.ส.วาสนา พิมพาชัย
ครู
 

oo

น.ส.ศรินยา ชาวดร
ผู้ดูแลเด็ก

o15

นายวันชัย ฤทธิ์วิเศษ
นักพัฒนาชุมชน 
(ลูกจ้างประจำ)

 

o14

น.ส.สุมาลี พิทักษ์พงษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

o21

น.ส.นิตยา ผาบชมภู
คนงานทั่วไป

o25

น.ส.นันทวรรณ์ ไชยคำ
คนงานทั่วไป

o22

น.ส.สุธิตา สาลีแสง
คนงานทั่วไป

o20

นายภูวนัย สีไพ
คนงานทั่วไป

o16

นายพงษ์ธร พิมพาแสง
พนักงานขับรถยนต์

oo

นายสุภาพ ใจซื่อ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

o17

นายเจตน์พัทธ์ ทองเกตุ
พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)

o18

นายอาทิตย์ บัวทองสิงห์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

oo

นายชำนาญ ปาณวงศ์
นักการภารโรง

o23

นายบุญชอบ เนาว์แก้งใหม่
คนงานประจำรถขยะ

o24

นายณรงค์ พันธุ์พิมพ์
คนงานประจำรถขยะ

oo

นายทนงศักดิ์ พิทักษ์พงษ์
คนงานประจำรถขยะ
 

oo

นายอยุธยา ลาฤทธิ์
คนงานประจำรถขยะ
 


                                                 

blackground somyiumlocal