เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 

o1

นายปรีชา สุทธิจักร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน : 061-0635787
 

 

o2

นายพิษณุ วรรณวิเศษ
รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน : 098-6514277

H01

นายศราวุฒิ อรสูญ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ

m1

นายปรเมธ เย็นประโคน
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษานราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วน : 087-2429260

o1

ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วน : -

m1

นายปรเมธ เย็นประโคน
ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วน : 087-2429260


                                                 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

blackground somyiumlocal