เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริการ E-Service
"ช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ"

องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

 
⇒ แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)
สแกน QR-CODEqr code2 ⇒ แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับถังขยะและบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)
 สแกน QR-CODEqr code2
⇒ แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)
 สแกน QR-CODEqr code2
⇒ แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุนซ่อมไฟทางสาธารณะ
แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)
 สแกน QR-CODEqr code2⇒ แบบฟอร์ม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)
 สแกน QR-CODEqr code2⇒ แบบฟอร์มแจ้งเลาะแสป้ายโฆษณา/สิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)
สแกน QR-CODEqr code2

blackground somyiumlocal