เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 

H01

นายสุทิน ผาใต้
นายก อบต.โสมเยี่ยม
สายด่วน : 087-9511397

 

 

H01

นายสมเกตุ สังชัยภูมิ
รองนายก อบต.โสมเยี่ยม
สายด่วน : 095-4432028

 

H01

นายวิษณุ ในโนน
รองนายก อบต.โสมเยี่ยม
สายด่วน : 091-4931192

 

H01

นายทองหล่อ พรมเทศ
เลขานุการนายก อบต.โสมเยี่ยม
สายด่วน : 087-8662993

 

 

o1

นายปรีชา สุทธิจักร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน : 061-0635787
 

 

o2

นายพิษณุ วรรณวิเศษ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน : 098-6514277

 

m1

นายปรเมธ เย็นประโคน
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษานราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วน : 087-2429260

o1

นายปรีชา สุทธิจักร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษานราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วน : 061-0635787

m1

นายปรเมธ เย็นประโคน
ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วน : 087-2429260


                                                 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

blackground somyiumlocal