เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

              ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

              ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

                   แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มี ๖ ด้าน ได้แก่

                   ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

                   ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

                   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

                   ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

                   ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                   ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

              ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

                   มี ๑๐ ด้าน ได้แก่

                   ๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

                   ๒. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม

                   ๓. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

                   ๔. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                   ๕. ด้านความมั่นคง

                   ๖. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

                   ๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

                   ๘. ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม

                   ๙. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

                   ๑๐. การต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค

               ๑.๓ แผนพัฒนาจังหวัด

                   ๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งในสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี

                   ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลการผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย

                   ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

                   ๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวการบริหารและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

                   ๕. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

                   ๖. ยุทธศาสตร์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภาครัฐ

               ๑.๔ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

                    ๑. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

                   ๔. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

                   ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

          ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

               ๒.๑ วิสัยทัศน์

โสมเยี่ยมน่าอยู่ มุ่งความเป็นเลิศในการพัฒนาและการบริหารภายใต้หลักธรรมมาภิบาล บริการ

          ประชาชนอย่างมีคุณภาพ

     ๒.๒ ยุทธศาสตร์

              ๑. ยุทธศาสตร์การจัดการและพัฒนาเมือง

              ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

              ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ

              ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต

              ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

     ๒.๓ เป้าประสงค์ 

              ๑. ทำให้ถนนภายในหมู่บ้านคมนาคมได้สะดวกสบาย ไฟส่องสว่างตามถนนหมู่บ้าน

              ๒. มีน้ำประปาหมู่บ้านใช้ในการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ

              ๓. การผลิต การเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ ให้ได้มาตรฐาน มีรายได้มากขึ้น

              ๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นยั่งยืน

              ๕. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือทั่วถึง

              ๖. บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถ บริหารจัดการแบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ

     ๒.๔ ตัวชี้วัด

              ๑. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการปรับปรุง

              ๒. จำนวนครั้งต่อปีที่มีการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ

๓. จำนวนครั้งต่อปีในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

              ๔. จำนวนประชากรที่ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

              ๕. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา อบรม

     ๒.๕ ค่าเป้าหมาย

              ๑. เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม และสาธารณูปโภค

              ๒. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และความเป็นอยู่ดีขึ้น

              ๓. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ

              ๔. คนและชุมชนมีความรู้ มีการศึกษา และมีสุขภาพที่ดี

              ๕. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

              ๖. มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี

     ๒.๖ กลยุทธ์

          ๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา

          ๑.๒ พัฒนาทักษะ และส่งเสริมความรู้การทำเกษตร

          ๑.๓ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน

          ๑.๔ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

          ๑.๕ ป้องกันและแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและไฟป่า

          ๑.๖ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

          ๑.๗ ส่งเสริมการศึกษา รักษาศิลปวัฒนธรรม และประเพณี

          ๑.๘ สร้างสังคมที่เข้มแข็ง

    ๑.๙ พัฒนา ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่และพนักงานมีความรู้ความสามารถ

๑.๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่พร้อมและมีช่วยในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

          ๑.๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยี

    ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

          จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยมได้มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นแปล่งน้ำเพื่อการเกษตร ได้มีการขุดลอกห้วยที่ตื้นเขิน มีฝายน้ำล้นไว้กักเก็บน้ำเมื่อหน้าแล้ง แต่ยังขาด งบประมาณในการพัฒนาเพิ่มให้คลอบคลุมทั้งเขตตำบลโสมเยี่ยม

    ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

          ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ได้เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และแผนจังหวัดอุดรธานีในการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการสังคม การบริหารพัฒนาบุคคลเพื่อการแข่งขัน เป็นต้น 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

    ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          การวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อม (SWOT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม

          จุดแข็ง

   ๑. พื้นที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ได้ทุกชนิด

   ๒. แรงงานมีจำนวนมากมีทักษะทางด้านการเกษตรดี

   ๓. มีกลุ่มและองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งดูแลท้องถิ่นได้

   ๔. มีประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมาย

   ๕. มีพื้นที่ระบบชลประทานบางส่วนเหมาะสมกับภาคการเกษตร

   ๖. ประชาชนมีความเอื้อเฟื้อต่อกันในสังคม

     ๗. บุคลากรของ อบต.โสมเยี่ยม มีความสามารถและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

   ๘. มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอในสำนักงาน

   ๙. มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

          จุดอ่อน

   ๑. พื้นที่บางจุดประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี

     ๒. ราคาผลผลิตตกต่ำ

    ๓. คนงานมีฝีมือมีน้อยมีการโยกย้ายแรงงานสูง

    ๔. ประชากรส่วนมากยากจนการศึกษาน้อยขาดเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ

   ๕. เกษตรกรพึ่งพาปัจจัยการผลิตได้แก่ปุ๋ยเคมีสารเคมี เครื่องจักรที่มีราคาสูงทำให้เพิ่มต้นทุน    การผลิตและกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

   ๖. ขาดการพัฒนาแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน

   ๗. ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือต่อภาครัฐเท่าที่ควร

   ๘. เกิดภาวะว่างงาน

   ๙. หนองน้ำตามธรรมชาติตื้นเขิน

   ๑๐. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนโยบายทุกระดับ

   ๑๑. ความล้าสมัยของเทคโนโลยีที่ใช้ใน อบต.โสมเยี่ยม

          โอกาส

   ๑. ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยางพารา ไม้ยืนต้น ไม้ผล

                 ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนการเกษตรแบบผสมผสาน

                 ๓. ประชาชนได้รับการอบรมเรื่องการทำการเกษตรโดยใช้สารชีวภาพแทนสารเคมี

                 ๔. ประชาชนผลิตสินค้าโอทอป เพื่อแข่งขันในตลาดสินค้า(กลุ่มอาชีพในตำบล)

                 ๕. นโยบายในการส่งเสริมเกษตรของรัฐบาล

                 ๖. ภาครัฐให้ความสนใจในด้านทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น

                 ๗. นโยบายของรัฐที่จะขุดลอกหนองน้ำทำเป็นแก้มลิงเพื่อใช้กักเก็บน้ำ

                 ๘. มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นรัฐธรรมนูญ / กฎหมายเกื้อหนุน

                 ๙. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

                 ๑๐. ประชาสัมพันธ์,แจ้งข่าวสารทางหอกระจายข่าว

                 ๑๑. ติดต่อสื่อสารและสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

          อุปสรรค

   ๑. โรคติดต่อ

   ๒. สารพิษที่มาจากยาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีและยาฆ่าหญ้า

   ๓. สุขภาพที่อ่อนแอเนื่องจากบริโภคอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อนและสารเคมีตกค้าง

   ๔. ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม อัคคีภัย

   ๕. เกิดอุทกภัยบ่อยในพื้นที่  (น้ำท่วมซ้ำซาก)

   ๖. สื่อโฆษณา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนมีค่านิยม     

   ฟุ่มเฟือยใช้จ่ายไม่เหมาะสม

   ๗. ฤดูแล้งน้ำในแหล่งน้ำแห้งขอดฤดูฝนน้ำจะหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและไร่นาของราษฎร

   ๘. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีค่อนข้างจำกัดไม่สามารถพัฒนาได้   

   อย่างรวดเร็วและทั่วถึงภายในหนึ่งปีงบประมาณ

   ๙. ภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ต เช่น ไวรัส โทรจัน สแปมเมล ฯลฯ

    ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

     พื้นที่ทางการเกษตรของตำบลโสมเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๘๓ ของพื้นที่ทั้งหมด ประชาชนส่วนใหญ่ทำนา ทำไร่ ทำสวน ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าวข้าวโพด ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อยปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจโลกชะลอตัวทำให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรในปัจจุบัน มีราคาตกต่ำ แต่ต้นทุนในการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ค่าแรงงาน กลับมีราคาสูงขึ้นมาก ทำให้มีการชะลอตัวในการทำการเกษตรในพื้นที่ อีกทั้งปัญหาการเมือง โครงการช่วยเหลือต่าง ๆ ของทางรัฐบาล เริ่มที่จะไม่แน่นอน ผลผลิตทางการเกษตรของต่างชาติ เช่นยางพารา มีปริมาณล้นตลาดทำให้ราคายางพาราตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรโดยตรง

ส่วนที่  ๓  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

๑.

การจัดการและพัฒนาเมือง

บริการชุมชนและสังคม

เคหะและชุมชน

กองช่าง

อบจ. อุดรธานี

๒.

การพัฒนาเศรษฐกิจ

บริหารงานทั่วไป

บริหารงานทั่วไป

สำนักปลัด

เกษตรอำเภอฯ

บริการชุมชนและสังคม

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สำนักปลัด

พัฒนาชุมชนอำเภอฯ

๓.

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ

บริหารงานทั่วไป

บริหารงานทั่วไป

สำนักปลัด

อบจ. อุดรธานี

๔.

การพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต

บริการชุมชนและสังคม

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สำนักปลัด

พัฒนาชุมชนอำเภอฯ

สาธารณสุข

สำนักปลัด

โรงพยาบาลอำเภอ

การศึกษา

สำนักปลัด

ที่ว่าการอำเภอฯ

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

สำนักปลัด

ที่ว่าการอำเภอฯ

เคหะและชุมชน

กองช่าง

อบจ. อุดรธานี

งบกลาง

สำนักปลัด

ที่ว่าการอำเภอฯ

บริหารงานทั่วไป

รักษาความสงบภายใน

สำนักปลัด

เกษตรอำเภอฯ

๕.

การบริหารจัดการที่ดี

บริหารงานทั่วไป

บริหารงานทั่วไป

อบต.โสมเยี่ยม

กรมส่งเสริมฯ

รวม

๕ ยุทธศาสตร์

๒ ด้าน

๘ แผนงาน

๒ หน่วยงาน

๖ หน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

blackground somyiumlocal