เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 

011

นายสุดใจ ลาฤทธิ์
ประธานสภา อบต.โสมเยี่ยม
 

011

น.ส.สุพรรษา ทองประทับ
รองประธานสภา อบต.โสมเยี่ยม

 

025

นายปรีชา สุทธิจักร
เลขานุการสภา อบต.โสมเยี่ยม

011

นายวิรัตน์ ปราบพาล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

011

น.ส.ศลดา มิสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

011

นายเอกพงษื จันตะเสน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

 

011

นายถนอมศักดิ์ วิรัญจะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

blackground somyiumlocal