เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

            สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ

    ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้าน

ตำบลโสมเยี่ยม มีพื้นที่ทั้งหมด ๘๘ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ๖ หมู่บ้าน ดังนี้   

 • หมู่ที่ ๑ บ้านโสมเยี่ยม
 • หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสะอาด
 • หมู่ที่ ๓ บ้านหัวช้าง
 • หมู่ที่ ๔ บ้านโนนพัฒนา
 • หมู่ที่ ๕ บ้านโนนม่วง
 • หมู่ที่ ๖ บ้านศรีวิราช

 อาณาเขต

               ทิศเหนือ              ติดต่อกับ         ตำบลบ้านก้อง , ตำบลนายูง 

               ทิศใต้                  ติดต่อกับ         ตำบลนางัว , ตำบลศรีสำราญ

               ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ         ตำบลหนองแวง , อำเภอน้ำโสม

               ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ         ตำบลบ้านก้อง , อำเภอนายูง

ซึ่งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๑ หมู่ที่ ๓ บ้านหัวช้าง ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอน้ำโสม ประมาณ ๑๐ กิโลเมตรลักษณะที่ตั้งเป็นแนวยาวทอดไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๕ (สายท่าโสม – นาคำน้อย)

    ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับซับซ้อนจำนวนมากและมีที่ราบลุ่มเป็นห้วย ลำคลองและหนองน้ำขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการทำการเกษตรกรรม

    ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น ๓ ฤดูกาล ดังนี้

๑. ฤดูร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทะเลจีนใต้นำพาความร้อน ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม

๒. ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านมหาสมุทรอินเดียนำพาฝนมา ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม

๓. ฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นำพาความหนาวเย็น  ช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์

              ๑.๔ ลักษณะของดิน

                   ดินในพื้นที่ตำบลโสมเยี่ยม มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับการทำการเกษตรกรรม

          ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

    ๒.๑ เขตการปกครอง

ตำบลโสมเยี่ยม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๖ หมู่บ้าน ดังนี้    

 • หมู่ที่ ๑ บ้านโสมเยี่ยม
 • หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสะอาด
 • หมู่ที่ ๓ บ้านหัวช้าง
 • หมู่ที่ ๔ บ้านโนนพัฒนา
 • หมู่ที่ ๕ บ้านโนนม่วง
 • หมู่ที่ ๖ บ้านศรีวิราช

.๒ การเลือกตั้ง

ตำบลโสมเยี่ยม แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๖ เขตดังนี้   

 • หมู่ที่ ๑ บ้านโสมเยี่ยม
 • หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสะอาด
 • หมู่ที่ ๓ บ้านหัวช้าง
 • หมู่ที่ ๔ บ้านโนนพัฒนา
 • หมู่ที่ ๕ บ้านโนนม่วง
 • หมู่ที่ ๖ บ้านศรีวิราช

. ประชากร

              ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

 • หมู่ที่ ๑ บ้านโสมเยี่ยม มีประชากร ชาย 346 คน หญิง 322 คน 

ครัวเรือน 177 ครัวเรือน

 • หมู่ที่ ๒  บ้านโนนสะอาด มีประชากร ชาย 246 คน  หญิง 236 คน  

ครัวเรือน 140 ครัวเรือน

 • หมู่ที่ ๓  บ้านหัวช้าง มีประชากร ชาย 324 คน  หญิง 314 คน 

ครัวเรือน 201 ครัวเรือน

 • หมู่ที่ ๔  บ้านโนนพัฒนา มีประชากร ชาย 385 คน  หญิง 377 คน 

ครัวเรือน 221 ครัวเรือน

 • หมู่ที่ 5  บ้านโนนม่วง มีประชากร ชาย 438 คน  หญิง 430 คน 

ครัวเรือน 283 ครัวเรือน

 • หมู่ที่ 6  บ้านศรีวิราช มีประชากร ชาย 447 คน  หญิง 491 คน 

ครัวเรือน 276 ครัวเรือน

รวม  ๑,๓๐๐  ครัวเรือน  ประชากร  ๒,๑๘๖  คน  หญิง  ๒,๑๗๐  คน  รวม  ๔,๓๕๖  คน 

    ๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

จำนวนประชากรตำบลโสมเยี่ยม  มีทั้งสิ้น  ๔,๓๕๖  คน  แยกเป็น              

 • ชาย ๒,๑๘๖  คน      
 • หญิง ๒,๑๗๐  คน    
 • จำนวนครัวเรือน ๑,๓๐๐ ครัวเรือน

          ๔. สภาพทางสังคม

              ๔.๑ การศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม ไม่มีสถานศึกษาในสังกัด มีเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ ดังนี้

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวช้าง 

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะอาดโนนสูง

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล

การศึกษาในระบบ ได้แก่

 • โรงเรียนบ้านหัวช้าง (ขยายโอกาสทางการศึกษา ม. ๑ - ม. ๓)
 • โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา

การศึกษานอกระบบ ได้แก่

 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๔.๒ สาธารณสุข               

สถานบริการด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ มีจำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

โสมเยี่ยม

 ๔.๓ อาชญากรรม

พื้นที่ตำบลโสมเยี่ยมมีอาชญากรรมในพื้นที่ไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นการลักเล็กขโมยน้อย

 ๔.๔ ยาเสพติด

ตำบลโสมเยี่ยมมีผู้ติดยาเสพติดจำนวน ๑๕ คน ซึ่งผ่านการบำบัดฟื้นฟูครบทั้ง ๑๕ คนแล้ว แต่ยังมีกลุ่มเสี่ยงอยู่เป็นจำนวนมาก จะต้องได้รับการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหยุดปัญหาการติดยาเสพติดของคนในพื้นที่

 ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์

      ตำบลโสมเยี่ยมได้รับเงินสงเคราะห์ จากรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน แยกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

      ๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จำนวน  ๔๖๓  คน

      ๒. เบี้ยยังชีพผู้พิการ  จำนวน  ๑๑๐  คน

      ๓. ผู้ป่วยเอดส์  จำนวน  ๓  คน

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง

เส้นทางการคมนาคมขนส่งหลักในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม และพื้นที่ใกล้เคียง คือการคมนาคมทางบกที่สำคัญ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๔๘ ใช้ในการเดินทางไปจังหวัดอุดรธานี ส่วนการเดินทางสัญจรระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน ได้แก่ ถนนคอนกรีต , ถนนลาดยาง , และถนนลูกรัง

๕.๒ การไฟฟ้า

ชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม เป็นหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงมีไฟฟ้าเข้าไปในทุกชุมชน/หมู่บ้าน และมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อครัวเรือน คิดเป็นประมาณ ร้อยละ ๙๗ ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการขยายเขตสายพาดดับและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมประมาณร้อยละ ๖๐ ของถนน และถนนซอย

๕.๓ การประปา

ชุมชนที่มีพื้นที่ติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม และบริเวณใกล้เคียงใช้น้ำจากโครงการประปาหมู่บ้าน แต่ยังมีบางพื้นที่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากเขตประปาไม่ทั่วถึง ปัจจุบันจึงใช้น้ำบาดาลและบ่อน้ำตื้นในการอุปโภค บริโภค

๕.๔ โทรศัพท์

การติดต่อสื่อสาร ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ และมีโทรศัพท์สาธารณะติดตั้งอยู่เกือบทุกหมู่บ้าน

    .๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสาร

ยังไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในชุมชน/หมู่บ้าน ประชาชนต้องเข้ามาติดต่อในตัวอำเภอน้ำโสม

๖. ระบบเศรษฐกิจ

    ๖.๑ การเกษตร

พื้นที่ที่ใช้ในการเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๓ ของพื้นที่ทั้งหมด ประชาชนส่วนใหญ่ทำนา ทำไร่ ทำสวน ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าว , ข้าวโพด , ยางพารา , มันสำปะหลังและอ้อย

.๒ การประมง

ในเขตตำบลโสมเยี่ยมมีลำห้วยไหลผ่าน ๓ ห้วย คือ ห้วยโสม , ห้วยผึ้งและห้วยศรีวิราช ซึ่งประชาชน ได้อาศัยทั้ง ๓ ลำห้วยในการประมงจับปลา

.๓ การปศุสัตว์

ประชาชนมีการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภค สัตว์เลี้ยง ได้แก่ โค , กระบือ , ไก่ ,  เป็ด , ปลาและหมู เหลือจากการบริโภค ใช้จำหน่าย ซึ่งมีลักษณะเป็นฟาร์มเล็ก ๆ ตามบ้านเรือนและทุ่งนา

๖.๔ การบริการ

จำนวนสถานประกอบการด้านการบริการมีดังนี้

     ๑. อู่ซ่อมรถยนต์/รถมอเตอร์ไชด์   จำนวน  ๖  แห่ง 

     ๒. ร้านเสริมสวย   จำนวน  ๒  แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว

ตำบลโสมเยี่ยมไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่มีเส้นทางผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยว คือ ภูก้อนและอำเภอสังคม

๖.๖ อุตสาหกรรม

การประกอบอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่สำคัญคือ อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ดังนี้

 • อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ได้แก่ โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน ๑๒  แห่ง

.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

          จำนวนสถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรมมีดังนี้

๑. ตลาดสด  จำนวน  ๒  แห่ง

๒. สถานีบริการน้ำมัน  จำนวน  ๑๐  แห่ง

๓. ร้านค้าทั่วไป  จำนวน ๑๙  แห่ง

๔. ร้านอาหาร  จำนวน  ๗  แห่ง

       และมีกลุ่มอาชีพ ๑ กลุ่ม คือ กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน

๖.๘ แรงงาน

          แรงงานส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นตำบลโสมเยี่ยม ประมาณ ๖๖.๖๒ % ของประชากรตำบล

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

    ๗.๑ การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๙๙ และนับถือศาสนาคริสต์ร้อยละ ๑ ของจำนวน   ประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม โดยมีวัดที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาจำนวน ๑๒ แห่ง ดังนี้

          ๑. วัดป่าชัยรังสี 

๒. วัดบ้านโสมเยี่ยม

๓. วัดบ้านโนนสะอาด

๔. วัดป่าหัวช้าง

๕. วัดสะอาดโนนสูง

          ๖. วัดป่าภูเขาทอง

๗. วัดป่าอัมพรสุมังคตาจิต

๘. วัดชัยมงคล

๙. วัดเขาสองยอด

๑๐. วัดป่าศรีวิราช

          ๑๑. วัดโป่งไผ่

๑๒. วัดวิหารธรรม

    ๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี

          ประเพณีประจำท้องถิ่น ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีบุญเบิกบ้าน ประเพณีเข้าพรรษา

    ประเพณีบุญข้าวสากและประเพณีบุญข้าวประดับดิน เป็นต้น

    ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

          ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ เครื่องจักรสาน และเครื่องประดับแกะสลักไม้ ส่วนภาษาถิ่น คนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอีสาน

    ๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

          สินค้าพื้นเมือง ได้แก่ เครื่องจักรสาน และเครื่องประดับแกะสลักไม้

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

    ๘.๑ น้ำ

          ลำห้วยไหลผ่าน ๓ ห้วย คือ ห้วยโสม , ห้วยผึ้ง และห้วยศรีวิราช

    ๘.๒ ป่าไม้

          ลักษณะโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ขึ้นอยู่ปะปนกันไม่ค่อยหนาแน่น ต้นไม้แทบทั้งหมดสลัดใบและมักเกิดไฟป่าลุกลามทุกปี

    ๘.๓ ภูเขา

          มีภูเขาสูงใหญ่ สลับเนินเขา มีภูเขา ได้แก่ ภูตะแคง และภูซาง

    ๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

          ทรัพยากรธรรมชาติในเขตตำบลโสมเยี่ยม คือ ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

blackground somyiumlocal