เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 

f1

นายณัฐธยาน์ ไชยแก้ว

นักวิชาการพัสดุ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 

Personnel

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Personnel

น.ส.ปวีณา ลากุล
เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี

Personnel

นางรินดา เจริญ
เจ้าพนักงานพัสดุ

f3

 น.ส.บุญส่ง ดีวิเศษ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Personnel

 ตำแหน่งว่าง
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

f5

น.ส.ประยูรศรี ขันสาคร 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 


                                                 

blackground somyiumlocal