เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

"โสมเยี่ยมน่าอยู่ มุ่งความเป็นเลิศในการพัฒนา

และการบริหารภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

blackground somyiumlocal