เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นายสุทิน ผาใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม พร้อมคณะผู้บริหารร่วมกับ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ
ได้ออกตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหา ปรึกษาหารือมาตราการความปลอดภัย ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์
LINE ALBUM 22 65 9

blackground somyiumlocal