เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยมได้ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2565
มีข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม
ซึ่งทุกคนได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน
LINE ALBUM 1 65 2

blackground somyiumlocal