เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานนอกสถานที่ของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2566
LINE ALBUM 5 2566 6

blackground somyiumlocal