เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ 8 พ.ย. 2565 เวลา 10.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยมได้ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน พ.ย. 2565
มีพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม
ซึ่งทุกคนได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน
LINE ALBUM 08112565 7

blackground somyiumlocal