เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นายสุทิน ผาใต้ ประธานในพิธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยมพร้อมคณะผู้บริหาร ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ร่วมเปิดพิธีบุญประจำปี บ้านโสมเยี่ยม ณ วัตอุตสมาราม บ้านโสมเยี่ยม ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี วันที่ 27 ธันวาคม 2565
LINE ALBUM 27 9

blackground somyiumlocal